Rys historyczny 

 

 

Jubileusz 40-lecia parafii Sanok - Dąbrówka. W Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września 2006 roku wspólnota wiernych parafii Sanok Dąbrówka przeżywała nie tylko dzień odpustu parafialnego lecz także jubileusz 40-lecia istnienia parafii.

 

Uroczystość tą zaszczycił swoją obecnością J.E.Ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski Józef Michalik. Dostojny Gość w otoczeniu zaproszonych kapłanów sprawował Eucharystię dziękczynną za wszystkie otrzymane łaski w ciągu 40 lat. Wspólnota parafialna przygotowała się do tych jubileuszowych uroczystości poprzez udział w nowennie, podczas której przypomniane zostały zobowiązania Ślubów Jasnogórskich sprzed 50 lat. Bezpośrednio przed uroczystością odpustową odbyło się Triduum, którego centrum stanowiła Eucharystia i Apel Jasnogórski. Kaznodzieją przygotowującym wiernych do duchowego przeżywania tej wyjątkowej chwili był Ksiądz Infułat Julian Pudło z Brzozowa, który głosił Słowo Boże.

 

W samą Uroczystość Narodzenia NMP zapełnił się wiernymi kościół parafialny. Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa przybyłego do Świątyni powitali przedstawiciele różnych stanów: dzieci, dorośli i ksiądz proboszcz Michał Błaszkiewicz, który powiedział: "Jubileusz 40-lecia powstania parafii oraz doroczny odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP stają się okazją, by wyrazić Panu Bogu naszą wdzięczność za hojność Jego darów, a Maryi za Jej macierzyńską opiekę i orędownictwo. Bardzo cieszymy się, że pośród nas stanął dziś nasz Pasterz, który łaską Chrystusa wzbogacony, prowadzi nas pewną drogą i wzmacnia nadzieję, że nie zbłądzimy jeśli wierni pozostaniemy Chrystusowej Ewangelii (...). Dziś pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa wyśpiewujemy Panu Bogu radosne "Te Deum", świadomi obfitości Jego darów i prosimy o błogosławieństwo na dalszą drogę, którą jeszcze mamy przejść. Przywołujemy też wstawiennictwa Jezusowej Matki, by ochraniała lud Boży gromadzący się w świątyni Jej poświęconej."

 

Podczas Eucharystii J. E. Ks. Arcybiskup skierował do zebranych słowa, w których podkreślał znaczenie wspólnoty parafialnej dla życia Kościoła i ludzi go tworzących, odniósł się także do aktualnych spraw w polskim Kościele. Obecność tak dostojnego Gościa sprawiła, że szczególnie uroczyście dokonało się poświęcenie witraży i Obrazu MB Nieustającej Pomocy ufundowanych przez grupy parafian. Celebracja uroczystości odpustowych zakończyła się procesją eucharystyczną. Ksiądz proboszcz złożył podziękowania wszystkim koncelebrantom: J. E. Ks. Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, ks. Infułatowi Julianowi Pudło, ks. Prałatowi Adamowi Sudołowi, Ks. Prał. Dr Andrzejowi Skibie dziekanowi sanockiemu, ks. kan. Władysławowi Stankowi pierwszemu proboszczowi parafii, ks. Bogdanowi Nitce, wicedziekanowi, kapłanom pracującym w parafii: ks. Januszowi Marszałkowi i ks. Robertowi Drążkowi, księżom - rodakom: Markowi Wojnarowskiemu i Waldemarowi Pastuszakowi, wszystkim obecnym kapłanom. Do tych podziękowań przyłączyli się parafianie zwracając się szczególnie do J. E. Ks. Arcybiskupa i ks. Infułata J. Pudło.

 

Dzieje parafii Sanok - Dąbrówka nie są długie, lecz wiele w nich wydarzeń ważnych dla żyjących tu ludzi. Zanim powstała w dzielnicy Sanok - Dąbrówka odrębna parafia, obszar ten stanowił część parafii farnej w Sanoku. Decyzja Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka o utworzeniu "samodzielnego ośrodka duszpasterskiego" z dniem 1 września 1966 roku wynikała z wielu przesłanek: powiększenie liczby mieszkańców dzielnicy, odległość 3-5 km do kościoła parafialnego, możliwość użytkowania budynku cerkwi greckokatolickiej oraz potrzeba dowartościowania ludności podmiejskiej. Pierwszym proboszczem w nowo powstałej wspólnocie parafialnej został ks. Władysław Stanek.

 

Początki istnienia parafii były bardzo trudne, także dlatego, że władze nie uznawały decyzji o utworzeniu tej jednostki administracyjnej w kościele na tym terenie. Pierwszy proboszcz miał nieustanne kłopoty w administrowaniu i działalności duszpasterskiej w parafii. Pracę należało zacząć od naprawy dachu i stropu cerkwi oraz wykonania zadaszenia pomiędzy kościołem a dzwonnicą. Po kilku miesiącach regularnie sprawowane były dwie Msze św. w niedziele. Już w grudniu 1966 roku została przeprowadzona pierwsza wizytacja kanoniczna parafii przez Ks. Biskupa I. Tokarczuka. Pierwszą manifestacją wiary i postawy religijnej była uroczystość związana z nawiedzeniem symboli MB Jasnogórskiej w lipcu 1970 roku. Poprzedziła je pierwsza tzw. mała peregrynacja Obrazu MB Jasnogórskiej w domach parafian.

 

Ważna decyzja dotycząca parafii zapadła w 1971 roku, gdy ówczesny biskup przemyski ustanowił uroczystość odpustową na dzień 8 września - Uroczystość Narodzenia NMP. Funkcjonowanie parafii natrafiało na wiele przeszkód stawianych przez ówczesne władze. Z wielkim trudem uzyskano zgodę na elektryfikację świątyni czy dobudowę niewielkiej zakrystii. Różnorodne szykany dotykały kapłana oraz wiernych zaangażowanych w zainstalowanie prowizorycznej salki katechetycznej czy budowę bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe. W trudnych latach nie wszyscy mieszkańcy wykazywali się postawą godną chrześcijanina.

 

Po dziesięciu latach pracy duszpasterskiej ks. Władysław Stanek odszedł na inną placówkę a obowiązki proboszcza w Sanoku - Dąbrówce podjął ks. Antoni Szypuła. Nowy administrator natychmiast rozpoczął starania o uzyskanie pozwolenia na budowę świątyni, gdyż istniejąca nie spełniała dobrze swojej funkcji z racji wielkości. Zabiegi te trwały kilka lat z powodu zdecydowanej odmowy ze strony władz miejskich i wojewódzkich. Jednak w tym czasie zapadły ważne decyzje władz kościelnych dotyczące parafii.

W 1978 roku na mocy dekretu biskupa obszar parafii Sanok - Dąbrówka został powiększony o miejscowości Sanoczek, Czerteż, Zabłotce. W związku z tym w parafii posługę zaczął pełnić drugi kapłan. Mieszkańcy przyłączonych do parafii miejscowości wnieśli swój potencjał duchowy oraz materialny w postaci dwóch świątyń filialnych.

 

W kolejnych latach w Czerteżu został wybudowany nowy kościół. Ważny dla wspólnoty parafialnej był dzień 7 września 1980 roku, kiedy ks. biskup Ignacy Tokarczuk wmurował akt erekcyjny i kamień węgielny nowo budowanego kościoła. Po dwóch latach, w 1982 roku, świątynia została poświęcona. Budowa kościoła odbywała się w czasach wielkich trudności związanych z zaopatrzeniem w materiały budowlane i wykończeniowe. Równoległe do prac budowlanych przy wznoszeniu naszej świątyni został przeprowadzony kapitalny remont kaplicy cmentarnej wzniesionej w drugiej połowie XIX wieku. Dzięki darowiznom wiernych powiększył się także obszar przykościelny. Swoistym ukoronowaniem etapu budowy kościoła parafialnego było Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 10 - 12 września 1983 r.

 

Coraz bardziej konsolidująca się wspólnota parafialna podjęła dalsze dzieła starając się o wyposażenie wnętrza: zakupiono i zainstalowano organy, nowy wystrój prezbiterium, wybudowano obok kościoła Grotę MB z Lourdes i dzwonnicę, na której umieszczono trzy dzwony.

 

Zwiększające się potrzeby parafii sprawiły, że został zbudowany obszerny budynek parafialny. W uroczystość odpustu parafialnego 1990 roku w ołtarzu umieszczono relikwie świętych biskupów i męczenników: Wojciecha i Stanisława. Nowy kościół był miejscem stacyjnym Kongresu Eucharystycznego archiprezbiteratu sanockiego w 1988 roku. Jubileusz 25 - lecia istnienia parafii został upamiętniony okolicznościową tablicą umieszczoną w świątyni oraz publikacją kroniki parafialnej, której autorem był ks. proboszcz Antoni Szypuła.

 

W historii wspólnoty parafialnej miały miejsce wydarzenia, których celem było rozbudzenie wiary i kształtowanie prawdziwej postawy religijnej. Służyła temu między innymi mała peregrynacja figury MB Fatimskiej w latach 1997 - 1999, celebracja Wielkiego Jubileuszu 2000 Lat Chrześcijaństwa, peregrynacja Matki Bożej w Znaku Ikony Jasnogórskiej 30 - 31 lipca 2003 roku. Manifestacją okazała się także obecność parafian przy trumnie śp. ks. prałata Antoniego Szypuły w 2003 roku.

 

Ostatnie lata w dziejach parafii Sanok - Dąbrówka charakteryzują się zarówno działaniami rozbudzającymi duchowość wspólnoty jak i pracami modernizacyjnymi i upiększającymi materialny stan posiadania parafii. Pracami tymi kieruje od 2002 roku nowy proboszcz, ks. Michał Błaszkiewicz. W tym okresie dokonano gruntownej modernizacji budynku parafialnego, przystosowano tzw. dolny kościół do funkcji formacyjnych. Najbardziej widoczne zmiany nastąpiły w pomieszczeniach sakralnych (instalacja ogrzewania) i w zakrystii. Jubileusz 40 - lecia parafii, do którego przygotowywano się od kilku miesięcy był także okazją do prac porządkowych wokół świątyni oraz na cmentarzu parafialnym.

 

Mówiąc o tych wszystkich materialnych przejawach aktywności i ofiarności parafian, nie można przecenić duchowego wymiaru funkcjonowania wspólnoty parafialnej. W ciągu minionych 40 lat, świątynia parafialna była miejscem sprawowania sakramentów, miejscem posługi duchowej dla wielu wiernych. Celowe więc okazało się umieszczenie w świątyni jubileuszowych haseł odzwierciedlających atmosferę uroczystości: "Ciebie Boga wysławiamy" oraz "Miejsce to wybrał Pan".

 

Materialnym, trwałym śladem jubileuszu są witraże ufundowane przez parafian oraz Obraz MB Nieustającej Pomocy. Witraże ilustrują biblijne sceny z życia Maryi oraz objawienie MB w Fatimie a także postacie polskich świętych i błogosławionych. W duch wdzięczności za jubileusz 40 - lecia istnienia parafii modlitwą objęto całą wspólnotę wiernych Sanoka - Dąbrówki, Czerteża, Sanoczka i Zabłociec a także wszystkich zmarłych, którzy w przeszłości modlili się na tym wzgórzu " które wybrał Pan".

 

W kolejne lata swojej historii parafia Sanok - Dąbrówka wkracza pod duchowym przewodnictwem pracujących dziś tutaj kapłanów: proboszcza ks. Michała Błaszkiewicza oraz ks. Stanisława Prucnala i ks. Ireneusza Karpińskiego.

 

Elżbieta Kocyłowska

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Narodzenia NMP w Sanoku - Dąbrówce, siedziba: Sanok, al. Najświętszej Maryi Panny 18.