Akcja Katolicka

 

Termin „Akcja Katolicka” pojawił się po raz pierwszy w 1903 roku w encyklice papieża Piusa X. Jego następca Pius XI sprecyzował, iż „Akcja Katolicka jest udziałem ludzi świeckich w apostolstwie hierarchicznym Kościoła, celem odnowienia życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie”.

Akcja Katolicka została powołana w Polsce w 1930 roku. Po drugiej wojnie światowej stowarzyszenie to zostało zlikwidowane przez władze komunistyczne. Impuls do odrodzenia Akcji Katolickiej w Polsce wyszedł od Jana Pawła II w 1993 roku. Szczególne znaczenie dla odnowienia Akcji Katolickiej ma adhortacja Ojca Świętego „Christifidelis laici”.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem ludzi świeckich. Do jej najważniejszych zadań należą: udział w ewangelizacji, uświęcaniu i zbawianiu świata. Swoją działalność Akcja Katolicka prowadzi w jedności z hierarchią Kościoła. Działalność ta opiera się o „Statut Akcji Katolickiej” i „Regulamin Akcji Katolickiej”.

Przekładając na język życia codziennego zadania statutowe można powiedzieć, że rysują one wzór członka Akcji Katolickiej. Osoba taka powinna być: wierząca z przekonania
i żyjąca wiarą, dawać w otoczeniu dobre świadectwo wiary i miłości, prowadzić życie sakramentalne, być solidnym w pracy, pracować nad sobą, mieć charakter społecznika, posiadać odwagę mówienia prawdy i bronienia zasad chrześcijańskich, być inicjatywnym i bezinteresownym.

Statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej określa, że członkiem stowarzyszenia może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia (jest, zatem ochrzczony, praktykujący i zachowujący jedność z Kościołem, a także czynnie uczestniczący w życiu parafii). Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał ze wspólnota kościelną, albo podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem (art. 16).

Struktura Akcji Katolickiej w Polsce obejmuje Krajowy Instytut Akcji Katolickiej (KIAK), Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (DIAK) oraz Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej (POAK). Oddziały Akcji Katolickiej w parafiach powołuje DIAK, a akty nominacyjne wręcza biskup ordynariusz danej diecezji. Łączność POAK z biskupem diecezjalnym zapewnia asystent kościelny, którym zostaje z zasady proboszcz parafii. Władze Akcji Katolickiej są powoływane na trzyletnią kadencję.

Podczas V Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie 20 maja 2000 roku na mocy dekretu Arcybiskupa Józefa Michalika został powołany Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii Sanok p/w Narodzenia NMP. Dekretem podpisanym przez księdza biskupa Stefana Moskwę zostało powołanych 14 członków zwyczajnych POAK. Ponadto mianowanie na trzyletnią kadencję prezesa POAK otrzymała Elżbieta Kocyłowska. Ksiądz Proboszcz Antoni Szypuła został mianowany przez Księdza Arcybiskupa na Parafialnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w naszej parafii. W ten sposób rozpoczął formalną działalność POAK. Poczynając od 2002 roku Parafialnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej w naszej parafii jest proboszcz ksiądz Michał Błaszkiewicz. Zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej - po upływie trzyletniej kadencji - dokonuje się wyboru Zarządu POAK na kolejne trzy lata. Od kilku lat nominacja na członków zarządu następuje w listopadzie. Prezes POAK otrzymuje nominację z rąk Księdza Arcybiskupa podczas uroczystości patronalnej Akcji Katolickiej, która w naszej Archidiecezji odbywa się w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Od listopada 2005 roku prezesem POAK jest Daniela Woźniak. Skład liczebny POAK nie uległ zmianie - liczy on nadal 14 osób.

Akcja Katolicka jako stowarzyszenie ludzi świeckich jest wyjątkowym „urzędem” powoływanym przez biskupa. To także formacja „ludzi sumienia, ludzi gotowych na ofiary i wyrzeczenia, stawiających samym sobie wysokie wymagania”. Te słowa Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika należy wzbogacić ponadto o stwierdzenie, że Akcja Katolicka „jest szkołą zbiorowego apostołowania, w której na nowo uczymy się aktywnego uczestniczenia we Mszy św., w której na nowo odczytujemy ewangelię Chrystusa; bo do każdego z nas woła dzisiaj Chrystus jak dawniej do apostołów i uczniów . Jest, więc Akcja Katolicka ważnym trzonem apostolstwa, środkiem odnowy Kościoła i formacją „nowej ewangelizacji”.

Członkowie Akcji Katolickiej dają świadectwo wiary, maja odwagę mówienia prawdy i bronienia zasad moralnych. Założenia te zapisane w Statucie Akcji Katolickiej oraz zawarte w dokumentach programowych stowarzyszenia jasno określają zadania stojące przed członkami Akcji Katolickiej. Pamiętajmy jednak, że odnoszą się one do ludzi słabych, z całym ich bagażem grzechów i ułomności. Zatem celem stowarzyszenia jest kształtowanie prawidłowej postawy katolika świeckiego. W Akcji Katolickiej nie są „święci”, lecz ci, którzy przez swoje życie codzienne, obowiązki rodzinne i zawodowe pragną dążyć do świętości. Członkowie Akcji Katolickiej pragną odpowiedzieć na wołanie Chrystusa i wołanie Jana Pawła II, które rozległo się także w Starym Sączu w 1999 roku: .

Cel Akcji Katolickiej jest ściśle religijny, czyli związany z wiarą. Jednak wiara w rozumieniu katolickim ma ścisły związek z życiem. Chodzi tu o „przenikanie różnych wspólnot i środowisk duchem Ewangelii”.

Długie lata wmawiano ludziom, że życie społeczne, a życie religijne to dwie różne rzeczywistości i że nie mogą się one przenikać. Skutek widać wyraźnie: brak miejsca na wiarę i moralność w różnych sferach życia społecznego. Jest to wielkie pole dla działalności ludzi świeckich, którzy w swoim otoczeniu, środowisku powinni wprowadzać wartości chrześcijańskie.

Można określić następujące zakresy apostolskiego oddziaływania Akcji Katolickiej: rodzina, praca, polityka, kultura. Zadaniem rodziny jest formowanie sumienia ludzi młodych. Świat ludzkiej pracy domaga się kształtowania szacunku do pracy, odpowiedzialności za pracę, uczciwości, a także pomocy w znalezieniu pracy i rozumienia, że każda praca służy wspólnocie. Troska o dobra wspólne powinna owocować podejmowaniem działalności politycznej, bo w systemie demokratycznym każdy obywatel jest odpowiedzialny za kształt i oblicze życia społecznego. Pierwszym i podstawowym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka jego edukacja, wykształcenie i rozwój zdolności.

Przed chrześcijaninem świadomym swoich zadań we wspólnocie parafialnej stoją różne drogi zaangażowania się na polu „nowej ewangelizacji”. Wierni starszego pokolenia (ukształtowani przed epoką komunistyczną) mogą stwierdzić, że to nic nowego tylko życie w zgodzie z przykazaniami Bożymi i w zgodzie z duchem ośmiu błogosławieństw. To tak niewiele, a zarazem tak dużo!

Akcja Katolicka w naszej parafii oczekuje na ludzi pragnących podjąć powyższe zadania, zapraszając na swoje comiesięczne spotkania formacyjne w salce domu parafialnego.

 

 

Z KRONIKI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ W 2006 ROKU

 

 • Prezes POAK Daniela Woźniak brała udział w Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym Rady DIAK w Łańcucie 28 stycznia 2006 roku, podczas którego zostały przedstawione przez statutowe władze stowarzyszenia sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej za 2005 rok oraz przyjęto roczny program działania stowarzyszenia na rok bieżący pod hasłem < Przywróćmy nadzieję ubogim>.
 • Członkowie POAK uczestniczyli w wiosennym dniu skupienia zorganizowanym dla dekanatów sanockich w parafii Nowotaniec dnia 4 marca 2006 roku. Spotkaniu przewodniczył Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej ksiądz Józef Niżnik.
 • Przed pierwszą rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II członkowie POAK wykonali okolicznościową dekorację w świątyni parafialnej poświęconą Papieżowi - Polakowi.
 • Członkowie POAK tradycyjnie przygotowali Ciemnicę oraz Boży Grób w kościele parafialnym na czas Triduum Paschalnego i Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

 

CZŁONKOWIE PARAFIALNEGO ODZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ - SANOK DĄBRÓWKA

 

 1. ADAMIAK Irena

 2. CHUTKOWSKA Wanda

 3. GŁÓD Marta

 4. KOCYŁOWSKA Elżbieta

 5. LESZCZAK Teresa

 6. LESZCZAK Marek

 7. WRÓBEL Beata

 8. PASTUSZAK Maria

 9. SOBOLAK Maria

 10. STANEK Czesław

 11. SZELEST Teresa

 12. WOŹNIAK TADEUSZ

 13. ASYSTENT PARAFIALNY - ks. BŁASZKIEWICZ Michał

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Narodzenia NMP w Sanoku - Dąbrówce, siedziba: Sanok, al. Najświętszej Maryi Panny 18.